powered by FreeFind

CSS Form Button by Css3Menu.com

Deze website vervalt in oktober 2010

Wat?

Het Bijbelcentrum houdt zich bezig met Bijbels, Bruggen, Berichtgeving over Israël en Bestrijding van antisemitisme. De Bijbel, het Woord van God, staat centraal bij het werk van het Bijbelcentrum.

Waar?

Het Bijbelcentrum is een Israëlische organisatie, gevestigd in Jeruzalem. Van daaruit wordt zowel de Joodse als de Christelijke wereld bereikt. Het werk vanuit Jeruzalem spreidt zich uit naar Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Zweden, Wit Rusland, Oekraine, Georgië, Ethiopië, USA, Brazilië, Japan, Nieuw Zeeland en nog veel meer landen.

Wie?

In Jeruzalem werkt de oprichter Shlomo Hizak met zijn medewerkers. Zij organiseren verschillende projecten, zij hebben de contacten, zij organiseren de seminars en zij organiseren op verzoek Bijbelverspreiding.

Het Nederlandse kantoor verzorgt de contacten in Nederland en België, het magazine AMI-Nieuws en de Bijbelstudies.

Geschiedenis

Shlomo Hizak is ruim vóór de Zesdaagse Oorlog van 1967 begonnen met het verspreiden van Bijbels. Vooral Arabische Bijbels, Nieuw-Testamenten en boekjes zijn in grote hoeveelheden gedrukt en verspreid. Na de Zesdaagse Oorlog betrok hij een gebouw op de Olijfberg, zodat dit werk de naam kreeg: "Bijbelcentrum op de Olijfberg". In 1983 verhuisde dit centrum naar een Joodse wijk in Jeruzalem en sinds die tijd is de naam "Jerusalem Center for Biblical Studies and Research".

Voor een uitgebreid verslag, zie: Geschiedenis

Namen

In Nederland hebben we vanaf de oprichting de naam "stichting Het Bijbelcentrum op de Olijfberg" gevoerd. Na 1983 was die naam niet meer van toepassing en sindsdien voeren we de naam "stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jerusalem". Dit is helaas geen erg handige naam, zodat we vaak volgende namen gebruiken:

AMI Centrum

Plaquette van het AMI Centrum in JeruzalemHet Centrum in Jeruzalem wordt AMI-Centrum genoemd. Het is een ontmoetings­plaats voor Joden en Christenen en nieuwe immigranten. Hier worden enige malen per jaar - meestal in het voorjaar en in het najaar - de seminars gehouden, waar mensen uit de hele wereld komen om diepgaand kennis te maken met het Land, het Volk en de Schrift.

AMI - wat betekent dat?

A komt van Am, volk, in deze context het Joodse volk, Israël, het volk dat via zijn voorvaderen de Bijbelse openbaring heeft ontvangen. Het volk waarmee God zijn eeuwigdurend verbond sloot, zoals beloofd was aan Abraham en zijn “zaad” Isaak en Jacob, die naderhand Israël werd genoemd. Het werd bezegeld op de Sinai tijdens de uittocht uit Egypte en het werd zichtbaar gemaakt door de verordeningen in de Thora. Het Joodse volk is Gods eeuwige verbondsvolk. Christenen zijn geworteld in de Bijbel, die ons is overgeleverd door het Joodse volk. Zij zijn niet in de plaats van het oude volk gekomen, maar ze zijn geënt op Israël, zoals Paulus het uitlegt.

M komt van Mikra, de (heilige) Schriften. Bijbelverspreiding over de hele wereld is vanaf het begin het doel van ons werk geweest. Hoewel Jesaja 2:3b een profetie voor de toekomst is, is het voor ons nu al een richtsnoer om de Bijbel van Jeruzalem te laten uitgaan, samen met de verkondiging over het land van de Bijbel en het volk van de Bijbel. Sinds de oprichting van het Bijbelcentrum in 1962 zijn ongeveer 1,5 miljoen Bijbels verspreid in meer dan 40 talen. Hierbij zijn inbegrepen het eerste en enige Arabische Nieuwe Testament, dat in Nazareth is gedrukt en een Amhaarse Tenach voor de Ethiopische immigranten, die werd gedrukt door Mossad Harav Kook in Jeruzalem. Bijbelverspreiding blijft een belangrijk onderdeel van onze bediening. De Bijbel is aan de wereld overgedragen door het volk Israël, en dit volk is vervolgd vanwege zijn gehoorzaamheid aan de Thora, zelfs door Christenen. Daarom is het de voortdurende taak van het AMI-Centrum om te strijden tegen anti-Joodse vooroordelen en antisemitisme gebaseerd op een verdraaide leer van de Bijbel.

I komt van Israël, het land dat de Bijbelse verbinding vormt tussen de Schrift en het Volk. Dit land is het land dat aan Abraham en zijn zaad werd beloofd. Natuurlijk is dit land, en Jeruzalem in het bijzonder, heilig voor zowel Christenen als Moslims. Geen ander volk heeft echter zulke diepe wortels en zo’n lange geschiedenis in dit land als het Joodse volk. We zien de staat Israël als een vervulling van bijbelse profetieën.